• Voorpagina Mentorschap Limburg Slider

Veel mensen die zorg ontvangen zijn niet, of niet meer, in staat om in deze afhankelijke positie voor hun eigen belangen op te komen.  Meestal  worden zij hierin vertegenwoordigd door naaste familie. Deze vorm van belangenbehartiging heet mentorschap. Aan hen die hiervoor niet op familieleden of vrienden kunnen terugvallen biedt onze stichting een alternatief.

Wat is een Mentor?

Een mentor behartigt de belangen van zijn cliënt op gebied van zorg, behandeling en begeleiding. Hij regelt de wenselijke zorg, onderhandelt met de zorgaanbieder en ziet toe op het naleven van gemaakte afspraken. Hij zorgt ervoor de wensen van de betrokkene te kennen, hiervoor bezoekt hij de cliënt regelmatig en is er een vertrouwensband. In veel gevallen treedt een familielid op als mentor. Een mentor wordt door de kantonrechter benoemd en beëdigd. 

Voor wie bedoeld?

Het mentorschap is bedoeld voor meerderjarige wilsonbekwame personen, dat wil zeggen personen die niet (voldoende) in staat zijn om voor zichzelf de noodzakelijke zorg te regelen of, als zij al zorg ontvangen, hierbij niet (voldoende) in staat zijn voor hun belangen op te komen. Onder belangen wordt hier verstaan belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zoals bedoeld in artikel 452 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.Wat doet de Stichting Mentorschap Limburg?
Een groeiend aantal personen dat behoefte heeft aan een mentor kan hiervoor niet terugvallen op familie of vrienden. Voor deze groep wil de SMiL opkomen door het werven van vrijwilligers die bereid zijn om op te treden als mentor.

De SMiL zorgt voor kwalitatief goede en betrouwbare mentoren door scholing van de vrijwilligers en het bieden van ondersteuning bij de uitvoering van hun verantwoordelijke taak.
Verder heeft de SMiL een coördinerende taak door de vragen om mentorschap te koppelen aan het aanbod van vrijwillige mentoren. 
Inmiddels rekent de SMiL het ook tot haar taak om familiementoren, maar ook professionele mentoren, desgewenst cursussen en ondersteuning te bieden.

Mentorschap IMG 6340a

Ik ben op zoek naar een mentor,
hoe werkt dat?

hands